toggle menu
toggle menu

Ο Ιατρός Εργασίας είναι ένας σύμβουλος ζωτικής σημασίας για την επιχείρηση και τους εργαζομένους της, καθώς τους προσφέρει όλες τις αναγκαίες υποδείξεις και προτροπές σε σχέση με τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για τη προστασία της σωματικής και ψυχικής τους υγείας.

 

Ο νόμος

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,  οι άνω των 50 εργαζομένων επιχειρήσεις, έχουν χρέος να προσφέρουν στους εργαζομένους τους την υπηρεσία του Ιατρού Εργασίας, για καθορισμένες ώρες κάθε μήνα, οι οποίες προσδιορίζονται με βάση τον αριθμό εργαζομένων που απασχολεί η επιχείρηση.

Οι υπηρεσίες Ιατρού Εργασίας περιλαμβάνουν όλες τις υποχρεώσεις που προδιαγράφονται στο ΚΝΥΥΑΕ. 3850/2010, όπως: περιοδική προληπτική εξέταση των εργαζομένων, δημιουργία ιατρικού αρχείου προσωπικού, εκτίμηση ικανότητας για εργασία από πλευράς υγείας, εκπόνηση προγράμματος εμβολιασμού, συμβολή στην εκπόνηση λίστας διαδικασιών για την ασφαλή εκτέλεση εργασιών, εκπαίδευση και ενημέρωση εργαζομένων για την προστασία από βιολογικούς, φυσικούς και χημικούς παράγοντες και οδηγίες για την πρόληψη μυοσκελετικών παθήσεων.

 

Συμβουλευτικές αρμοδιότητες του Ιατρού Εργασίας   

Ο Ιατρός Εργασίας εισηγείται και καθοδηγεί τον εργοδότη και τους εργαζομένους είτε γραπτά στο βιβλίο υποδείξεων είτε προφορικά, σε σχέση με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για να διατηρηθεί η σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων.

Ειδικότερα, ο Ιατρός Εργασίας συμβουλεύει σε θέματα:

 • σχεδιασμού, προγραμματισμού, τροποποίησης της παραγωγικής διαδικασίας.
 • κατασκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τους κανόνες υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων.
 • λήψης μέτρων προστασίας κατά την εισαγωγή και χρήση υλών και προμήθειας μέσων εξοπλισμού.
 • φυσιολογίας και ψυχολογίας της εργασίας, εργονομίας και υγιεινής της εργασίας, της διευθέτησης και διαμόρφωσης των θέσεων και του περιβάλλοντος της εργασίας και της οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας.
 • οργάνωσης υπηρεσίας παροχής πρώτων βοηθειών.
 • αρχικής τοποθέτησης και αλλαγής θέσης εργασίας για λόγους υγείας, προσωρινά ή μόνιμα, καθώς και ένταξης ή επανένταξης μειονεκτούντων ατόμων στην παραγωγική διαδικασία, ακόμη και με υπόδειξη αναμόρφωσης της θέσης εργασίας.

 

Οι υποχρεώσεις του Ιατρού Εργασίας

Με στόχο πάντα την πρόληψη και την προαγωγή της Υγείας και Ευεξίας των εργαζομένων της επιχείρησης, ο Ιατρός Εργασίας έχει το ακόλουθο πλάνο υποχρεώσεων:

 • Eπισκέπτεται την κάθε εγκατάσταση της επιχείρησης σε προκαθορισμένες ημερομηνίες και ώρες, όπως αυτές έχουν θεωρηθεί από την Επιθεώρηση Α&Υ στην Εργασία.
 • Κατά τις επισκέψεις του, διενεργεί ελέγχους σε όλους τους χώρους και τις θέσεις εργασίας σε σχέση με την υγεία και ασφάλεια της εργασίας και την πρόληψη εργατικών ατυχημάτων. Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται βάσει της κείμενης νομοθεσίας υγείας και ασφάλειας εργασίας.
 • Συντάσσει ή/και ενημερώνει τον ατομικό ιατρικό φάκελο κάθε εργαζομένου.
 • Εκδίδει βεβαιώσεις καταλληλόλητας των εργαζομένων.
 • Επεξηγεί την αναγκαιότητα της σωστής χρήσης των μέσων ατομικής προστασίας.
 • Ερευνά τις αιτίες των ασθενειών που οφείλονται στην εργασία, αναλύει και αξιολογεί τα αποτελέσματα των ερευνών και προτείνει μέτρα για την πρόληψη των ασθενειών αυτών.
 • Ενημερώνει τους εργαζόμενους για τον τρόπο αντιμετώπισης έκτακτων γεγονότων που μπορεί να επηρεάσουν την υγεία τους.
 • Μεριμνά για τη διενέργεια ιατρικών εξετάσεων και καταχωρεί τα αποτελέσματα στον ατομικό ιατρικό φάκελο του εργαζόμενου.
 • Καταχωρεί τις υποδείξεις του στο ειδικό Βιβλίο υποδείξεων της εγκατάστασης. Ο υπεύθυνος της εγκατάστασης λαμβάνει γνώση ενυπογράφως των υποδείξεων που καταχωρούνται σε αυτό το βιβλίο.

 

Επιπλέον ο ιατρός εργασίας:

 • Παρέχει ιατρικές συστάσεις σε όσους εργαζόμενους το επιθυμούν, κατά την προγραμματισμένη επίσκεψή του.
 • Δίνει γενικές οδηγίες υγιεινής προς τους εργαζόμενους, με έντυπο ή ηλεκτρονικό τρόπο, για σημαντικά ή επίκαιρα θέματα υγείας, όπως: προστασία από καύσωνα, περιορισμό καπνίσματος, υγιεινή διατροφή, εργασία σε οθόνες, φυσική άσκηση κ.λπ.
 • Διοργανώνει εθελοντική αιμοδοσία.

 

Ιατρικό Απόρρητο

Το ιατρικό́ απόρρητο στο χώρο εργασίας περιλαμβάνει:

 • Κάθε θέμα υγείας που ο εργαζόμενος εμπιστεύτηκε στον γιατρό́ ή στον νοσηλευτή́.
 • που ο γιατρός ή ο νοσηλευτής πληροφορήθηκε, συνήγαγε, υπέθεσε ή αντιλήφθηκε κατά́ την άσκηση των καθηκόντων του ή επ’ ευκαιρία αυτής.
 • Τη θετική́ ή και την αρνητική́ ακόμη διαπίστωση του γιατρού́ ή του νοσηλευτή́
 • Κάθε πληροφορία που ο ασθενής επιθυμεί́ να θεωρείται ως απόρρητη, ακόμη και αν αυτή έχει ήδη διαρρεύσει με διαφορετικό τρόπο.
 • Την είσοδο στο ιατρείο ή το χώρο πρώτων βοηθειών, καθώς και αυτή ακόμη αποτελεί ιατρικό απόρρητο.

Ο εργαζόμενος μοιράζεται με τον Ιατρό́ Εργασίας προσωπικά́ στοιχειά του, μεταβιβάζοντάς του ένα μεγάλο μέρος της αυτονομίας του, το οποίο πρέπει να διαφυλαχθεί́. Γι’ αυτό́, το ιατρικό́ απόρρητο αποτελεί́ σημαντική́ αρχή́ στην ιατρική́ της εργασίας, όπου η μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη πληροφοριών ίσως έχει προσωπικές, κοινωνικές ή νομικές επιπτώσεις.